غلامحسین گل ارضی

درباره من

دکتر غلامحسین گل ارضی
image

استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373

کارشناسی

دانشگاه تهران

1375

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

1389

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

1394-1396

عضو کارگروه جذب گروه آموزشی اقتصاد

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

1394-1396

عضو کارگروه جذب گروه آموزشی حسابداری

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

بازارها و نهادهای مالی

بازار سرمایه

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
ارائه ترکیبی از برنامه‌ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندمرحله‌ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران(2019)
مریم قندهاری, عادل آذر*, احمدرضا یزدانیان, ^غلامحسین گل ارضی
بررسی بیش واکنشی سهامداران و مقایسة آن در شرکت‌های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران
چشم انداز مدیریت مالی(2019)
^غلامحسین گل ارضی*, کیمیا دانایی
مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
مدلسازی اقتصادسنجی(2018)
^غلامحسین گل ارضی*, 9311206007
بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
چشم انداز مدیریت مالی(2016)
^غلامحسین گل ارضی, 9211202003*
بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران
راهبردهای بازرگانی(2016)
^غلامحسین گل ارضی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9211268006
Assay the Effect of Ownership Structure on Risk-Taking Behavior in Accepted Banks in Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^غلامحسین گل ارضی*, سهیلا مهمان نوازان
Assay the Effect of Ownership Structure on Risk-Taking Behavior in Accepted Banks in Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^غلامحسین گل ارضی*, سهیلا مهمان نوازان
مقایسه عملکرد روش فضای حالت با روش حداقل مربعات معمولی OLS در برازش مدل سه عاملی فاما و فرنچ جهت پیش بینی بازده، در بورس اوراق بهادار تهران
(2015)
^غلامحسین گل ارضی, اشکان چهره نگار
سوداوری بازار سهام در اقتصاد ایران
(2015)
^غلامحسین گل ارضی, ^علیرضا بحیرائی
حسابداران جنایی در جستجوی تقلب و پیشبینی بازده اتی سهام
فصلنامه دانش حسابرسی(2014)
^سید کاظم ابراهیمی, علی بهرامی نسب*, ^غلامحسین گل ارضی, 9111202011
پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران
(2013)
دکتر فلاحپور, ^غلامحسین گل ارضی
بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با میانجیگری مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(2013)
^غلامحسین گل ارضی
آزمون عمدی یا غیر عمدی بودن تبعیت جمعی سرمایه‏ گذاران از عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران
(2013)
^غلامحسین گل ارضی
امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران( مطالعه موردی : صنعت کانه فلزی)
(2013)
^غلامحسین گل ارضی, ^عظیم اله زارعی
رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکت های بیمه
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^غلامحسین گل ارضی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
پيش بيني روند حركتي قيمت سهام با استفاده از ماشين بردار پشتيبان بر پايه الگوريتم ژنتيك در بازار بورس اوراق بهادار تهران
فتوره چيان ناصر(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بازده سهام توسط مدل سه عاملي فاما و فرنچ با استفاده از فيلتر كالمن و مقايسه آن با روش رگرسيون ساده در بورس اوراق بهادار تهران
چهره نگار اشكان(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين بازده و نوسانات كل ، روزانه و شبانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مصطفي قلي مينا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ريسك سياسي بر عملكرد مالي شركت ها . مطالعه موردي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پروازي شندي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نوسانات نرخ ارز بر روي نوسانات قيمت سهام گروه محصولات شيميايي بورس اوراق بهادار تهران
جعفري فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تبعيت از بتا در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد مبتني بر تمايلات سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
باديدست ادريس(تاریخ دفاع: 1393/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از نسبتهاي جريان وجه نقد
قسوري مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي حد نوسان قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
فلاح پور بهنام(تاریخ دفاع: 1393/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بازده سهام با استفاده از مدل چهار عاملي فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران
عبدوس اميرحسين(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اثر تحريم بانك مركزي بر شاخص بازار سهام در ايران به تفكيك صنايع
غريب پور دنيا(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بحران هاي مالي بر توليد با توجه به كشورهاي عضو اپك
گرجي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شرايط اقتصاد كلان بر ساختار شركت ها با توجه به درجه اهرم مالي آنها
شاكري الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مكانيزمهاي حاكميت شركتي بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
ضيائي احمد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مالكيت بر رفتار ريسك پذيري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهمان نوازان سهيلا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين بازده با استفاده از مدل سه عاملي جايگزين (CNZ)و مقايسه عملكرد آن با مدل سه عاملي فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران
اعلاءالملكي فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي محتواي اطلاعاتي سود باقيمانده درباره بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
قاسميان زكيه(تاریخ دفاع: 1393/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار جمعي سرمايه گذاران در شرايط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
يوسفي سميه(تاریخ دفاع: 1393/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شركت با كنترل كنندگي اندازه و حاكميت شركتي (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
مومني خشكرودي رضا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اهرم مالي در مديريت سود واقعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
غديري ليلي(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازارگرايي بر ارزش ايجاد شده براي سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر اثر ميانجي رضايت مشتري و عملكرد مالي (مورد مطالعه: صنايع محصولات غذايي به جز قند و شكر و صنعت كاشي و سراميك)
شهرياري مهري(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درماندگي مالي بر رابطه بين رشد اقتصادي و سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
گلشن آبادي به آباد فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد روش هاي مختلف ارزش گذاري سهام در شركتهاي توليد كننده متانول پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشيدي رنجبر ميثم(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد روش هاي تكنيكال و مومنتوم در سود آوري سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
گرامي اصل امير(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در بهبود عملكرد مالي با ميانجيگري تسهيم دانش (مورد مطالعه : شعب بانك تجارت شهرستان كرج )
ابراهيم پور عباس(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارايي بازارهاي مالي (بورس، اوراق بهادار، بازار آتي و فرابورس) در ايران
حيدري مليحه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اصطكاك بازار بر بازده سهام با ميانجي گري تاخير قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
پدرام راد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تصميمات تامين مالي در خلق ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار (مورد مطالعه :شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
فرهمند راد زهره(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حس سرمايه گذاران بر ارگانهاي بازار سهام (مورد مطالعه :بورس اوراق بهادار تهران)
پيري سليمه(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بيش واكنشي سهامداران و مقايسه آن در شركت هاي كوچك و بزرگ (مورد مطالعه :شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
دانائي كيميا(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
غريب آبادي الهه(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خوش بيني يا بدبيني مديران شركت بر خطاي پيش بيني سود در دوره قبل و طي تحريم هاي اقتصادي (مورد مطالعه :شركت هاي صنعت كاني هاي فلزي بورس اوراق بهادار تهران
بهرامي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه دقت مدل اولسون و مدل پيوتروسكي در تبيين تغييرات قيمت سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
يعقوبي محمود(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حس سرمايه گذاران بر حد نوسانات و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
خوز بنفشه(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازده بازار بر ميزان واكنش سهامداران نسبت به اخبار مالي در بورس اوراق بهادار تهران
طالبي مليكا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل ساختاري موثر در تعيين اجاره بهاي مسكن در شهر شاهرود
مرتضوي سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خوش بيني مديران بر حساسيت سرمايه گذاري به جريان نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كمالي اعظم(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه بازدهي سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي ميانگين متحرك و روش نوانگر تصادفي (مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار تهران )
كريمي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حس سرمايه گذاران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تبديل موجك
صديقي كسمائي حورا(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه بازده روش هاي ميانگين متحرك با روش خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران
خان نازي پروين(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر عملكرد مالي شركت هاي خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فخاريان مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ي بازدهي روش هاي مبتني بر نوسان گرهاي تحليل تكنيكال در پيش بيني روند شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران
ياري پور فومني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قابليت هاي سيستم هاي اطلاعاتي بر عملكرد شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران37
مرندي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چهارپاشلو فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جريانات وجوه نقد بر سياست هموارسازي سودهاي تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
احمدي محسن(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان پيش بيني قيمت سهام با استفاده از الگوي حركت براوني هندسي و مقايسه دقت اين الگو در صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران
خاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي معيارها و رتبه بندي صنايع منتخب بورساوراق بهادار تهران با استفاده از روش تاپسيس فازي
حميدي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نااطميناني هاي محيط كسب و كار بر عملكرد مالي با ميانجي گري ارزش ويژه برند مبتني بر كاركنان(مورد مطالعه : شركت پارس خودرو )
رحيمي جونقاني زهره(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي معيارهاي CAMELدر ارزيابي عملكرد بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش AHP فازي و TOPSIS
طاهريان اميد(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر رتبه CAMEL بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مرادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي سطح ريسك اعتباري بهينه بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با ريسك اعتباري محقق شده در شرايط مختلف اقتصادي
شكريان الهه(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي روش برنامه ريزي پوياي تصادفي با مراحل محدود و مقايسه با الگوريتم ژنتيك بهبود يافته در بهينه سازي سبد سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قندهاري مريم(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير هزينه هاي تحقيق و توسعه برعملكرد شركت با تعديل كنندگي نقش چرخه حيات سازماني در بورس اوراق بهادار تهران
خواجوي فائقه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكردمدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه گذاري مبتني بر بتاي سنتي(?^T) با مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه گذاري مبتني بر بتاهاي نامطلوب (،?^E ،?^HR ، ?^HW) در بورس اوراق بهادار تهران
عبداللهي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين سيكل هاي تجاري و نوسانات بازار سهام در ايران با استفاده از آزمون هاي عليت خطي و غيرخطي گرنجر
ملك هنگامه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي زعفران در بورس كالاي ايران با رويكرد نظريه بازيها
قديري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تنوع فعاليت شركت هاي بيمه ايراني بر ريسك پذيري آن ها
محتشمي مهشيد سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون رفتار جمعي سرمايه گذاران و تاثير آن بر نوسانات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نيكروي روشنك(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد الگوريتم زنتيك مرتب سازي نامغلوب با الگوريتم تكاملي قدرت پارتو بهبود يافته در انتخاب پورتفوليوي بهينه در بورس اوراق بهادار تهران
انصاري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرمشخصه هاي سهام بر دقت پيش بيني بازده( مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار تهران )
فيروزي فهيمه(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه رفتار بيش اطميناني سرمايه گذاران انفرادي و سرمايه گذاران صندوق ها در بورس اوراق بهادار ( مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار تهران )
موسوي مينا(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تئوری های مالی   (140 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی , گرایش : مالی
مدیریت مالی ( پیش نیاز )   (114 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی , گرایش : مالی
مدیریت سرمایه گذاری   (139 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : مالی
بازارها و نهادهای مالی   (122 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : مالی
مدیریت مالی   (122 بار دانلود)
رشته : کسب و کار , گرایش : همه گرایشها به غیر از گرایش مالی
مدیریت مالی 1   (116 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازرگانی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
g_golarzi@semnan.ac.ir
(+98)2331533562

فرم تماس